تخفیف

مقدار تخفیف بر اساس میزان پرداخت ماهیانه محاسبه می گردد ،با خرید بیشتر از تخفیف بیشتری برخوردار شوید.

قیمت پایه ماهیانه سطح تخفیف
< R$0.50 -
>= R$0.50 20%

تخفیف کلی درصورت پرداخت یکجای شما برای مدت زمان طولانی داده خواهد شد.

مدت زمان قرارداد تخفیف کلی
ماهانه -
سه ماهه 5%
شش ماهه 10%
سالیانه 15%

هرگاه شما مطابق با شرایط ما عمل نمایید متعاقبا تخفیف های مختلفی برا ی شما منظور خواهد شد